[Hướng dẫn] Giới thiệu hệ thống xác suất trong Game

[Hướng dẫn] Hướng dẫn thực hiện tự điều chỉnh các hạng mục xác suất

BQT Icarus M Việt Nam kính báo

 

Chúng tôi sẽ cung cấp một hướng dẫn để giúp bạn có được các vật phẩm bằng cách sử dụng hàng hóa trong trò chơi theo quy định của cơ chế tự điều chỉnh vật phẩm có xác suất.

Tự điều chỉnh mục loại xác suất là gì?

Đây là một quy tắc nhằm mục hướng dẫn danh sách kết quả và giá trị xác suất của các vật phẩm có xác suất.

Hướng dẫn xác suất của các hàng hóa Icarus M.

1. Triệu hồi trang bị siêu cấp 10 + 1, thông báo xác suất chi tiết

Triệu hồi trang bị siêu cấp 10 + 1

주신: Chủ Thần

전설: Truyền thuyết

영웅: Anh Hùng

회귀: Hiếm

재료: Thường

 

1) Triệu hồi Trang bị siêu cấp 10+1

Trang bị của Icarus M được chia thành cấp độ Thần thoại - Chủ Thần- Truyền Thuyết - Anh Hùng - Hiếm - Thường theo thứ tự tăng dần, và trong triệu hồi trang bị siêu cấp 10-1 bạn có thể nhận được Vũ Khí Chủ Thần, Truyền Thuyết, Anh Hùng, Hiếm, Vũ khí Bay, Áo Giáp, Trang Sức và nguyên liệu chế tạo. 

Đối với trang bị từ cấp chủ thần đến cấp thường có cấp độ không thể thức tỉnh, có thể thức tỉnh 1 lần, có thể thức tỉnh 2 lần, có thể thức tỉnh 3 lần.

Triệu hồi trang bị siêu cấp trong 10+1, bạn chắc chắn có thể nhận được Trang bị Thức tỉnh Truyền thuyết Cấp 0.

 

2. Hướng dẫn xác xuất triệu hồi tân thủ đặc biệt

1. Triệu hồi Trang bị siêu cấp

Trang bị của Icarus M được chia thành Chủ Thần – Truyền thuyết - Anh hùng - Hiếm - Thường theo thứ tự giảm dần và bạn có thể nhận được vũ khí Chủ thần, Truyền thuyết, Anh hùng, Hiếm, vũ khí bay, áo giáp và trang sức bằng cách triệu hồi trang bị siêu cấp.

Đối với trang bị từ cấp chủ thần đến cấp thường có cấp độ không thể thức tỉnh, có thể thức tỉnh 1 lần, có thể thức tỉnh 2 lần.

2. Triệu hồi PET siêu cấp

-Pet trong Icarus M được chia thành các cấp độ Chủ Thần -Truyền thuyết - Anh hùng - Hiếm -Tốt theo thứ tự tăng dần và bạn có thể nhận được từ cấp Chủ Thần, Truyền Thuyết, Anh Hùng, Hiếm, Tốt trong Triệu hồi thức tỉnh cho mỗi lần siêu cấp.

3. Hướng dẫn chi tiết về xác suất triệu hồi siêu đặc biêt

1) Triệu hồi trang bị siêu cấp

Trang bị của Icarus M được chia thành các cấp Thần thoại - Chủ Thần- Truyền Thuyết - Anh Hùng - Hiếm - Thường theo thứ tự tăng dần và bạn có thể nhận được vũ khí cấp Truyền thuyêt, Anh hùng, Hiếm và Tốt, vũ khí bay, áo giáp và trang sức ở mức cao nhất trong triệu hồi trang bị cao cấp.

Đối với trang bị từ cấp chủ thần đến cấp thường có cấp độ không thể thức tỉnh, có thể thức tỉnh 1 lần, có thể thức tỉnh 2 lần.

2. Triệu hồi PET tốt nhất

PET của Icarus M được chia thành các cấp độ Chủ Thần -Truyền thuyết - Anh hùng - Hiếm -Tốt theo thứ tự tăng dần và theo cấp độ đặc biệt, bạn có thể nhận được Pet từ các cấp truyền thuyết, anh hùng, hiếm, tốt và cấp độ thường.

Thông tin hướng dẫn xác suất chi tiết

Nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất qua bài viết.

Game