[Hướng Dẫn]Thương nhân Rabbini

[Nội dung]

- Nhà môi giới

- Máy đổi tiền

[Menu] → [Cocoon] → [Thương Nhân Rabini], bạn có thể sử dụng nội dung [Nhà môi giới] và [SHOP đổi].

Người môi giới

Bạn có thể bán và mua các vật phẩm do người môi giới xử lý thông qua NPC người môi giới.

[Mặt hàng giao dịch] Trong danh sách các mặt hàng do người môi giới tổ chức, bạn có thể mua mặt hàng nếu nó được bán bởi một người khác khác với số lượng có sẵn.

1. Bạn có thể kiểm tra danh mục hàng hóa do người môi giới xử lý.

2. Bạn có thể kiểm tra các mặt hàng có sẵn để mua trong danh mục mặt hàng.

※ Nếu không có số lượng mặt hàng đang được lên kệ, nó sẽ được hiển thị bằng màu xám và nó rất khó để mua.

3. Bạn có thể kiểm tra thông tin mặt hàng mua, giá cả và số lần bán.

4. Bạn có thể tìm mục hàng bạn đang quan tâm.

5. Sử dụng nút [Làm mới] để cập nhật trạng thái số lượng của mặt hàng.

[Các mặt hàng để bán] Bạn có thể bán các mặt hàng bạn có trong số danh sách các mặt hàng do người môi giới xử lý.

1. Bạn có thể kiểm tra các mặt hàng có thể được bán theo danh mục.

2. Bạn có thể kiểm tra danh sách các mặt hàng có sẵn để bán trong danh mục mặt hàng.

3. Bạn có thể kiểm tra số lượng Ruby có thể nhận được bằng cách nhấp vào vật phẩm bạn muốn bán.

4. Nhấp vào nút [Bán] để bán mặt hàng.

Đổi tiền

Bạn có thể đổi điểm Gem, điểm  phe phái và điểm Bang hội thành [Ruby].

1. Bạn có thể kiểm tra số lượng [Điểm Bang hội], [Điểm phe phái], [Điểm cộng đồng] và [Gem] mà bạn hiện có.

2. Bạn có thể kiểm tra danh sách có thể được trao đổi.

Mẹo. Mỗi loại điểm chỉ được đổi 1 lần trong ngày.

※ Bản ghi này được viết từ ngày 26 tháng 7 năm 2018, và một số thông tin có thể thay đổi sau này trong nội dung hướng dẫn.

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game