[Hướng Dẫn]Tăng trưởng trong game

  Hướng dẫn tăng trưởng

 

[Mục lục]

 - Đá linh hồn

 - Chúc phúc

 - Nghiên cứu bản vẽ

 - Kết Tinh Quái

 - Khắc Giao Lưu

 - Khắc Kết Tinh

■ Đá linh hồn

Bạn có thể kích hoạt các chỉ số bổ sung bằng cách mở khóa [Lửa, Băng, Sét, Ánh sáng, Bóng tối, Chất độc].

- Bạn có thể di chuyển đến [Menu] → [Tăng cấp] → [Đá linh hồn] để xem nội dung.

※ Nội dung của Đá linh hồn có thể được sử dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho khe nứt không gian -thời gian ở chương 3.

1. Bạn có thể kiểm tra từng thuộc tính có thể kích hoạt đá linh hồn.

2. Bạn có thể kiểm tra tác dụng của từng thuộc tính và hiệu ứng tổng thể thu được khi đá linh hồn của thuộc tính đã được kích hoạt.

3. Bạn có thể kiểm tra tiến trình hiện tại của thuộc tính đã chọn.

4. Bạn có thể kiểm tra giai đoạn hoạt động của thuộc tính đã chọn.

 

  TIP. Mỗi giai đoạn hoạt động theo thuộc tính cụ thể có thể tiến hành tối đa 20 bước.

 

1. Bạn có thể kiểm tra thông tin bằng cách chọn từng ô đá linh hồn.

2. Bạn có thể kiểm tra hiệu quả của đá linh hồn đã chọn và tác dụng của cấp thuộc tính hiện tại.

3. Bạn có thể kiểm tra số lượng [Mảnh vỡ Linh hồn] và [Vàng] đã tiêu khi đá linh hồn được kích hoạt. (Đá linh hồn được kích hoạt ở mức 100%.)

4. Chạm vào nút [Kích hoạt] để kích hoạt vị trí đã chọn.

5. Chạm vào nút [Tự động kích hoạt] để tự động kích hoạt cho đến khi tất cả các ô trong giai đoạn hiện tại được kích hoạt.

 

■ Chúc phúc

Bạn có thể tăng thêm chỉ số của mình bằng cách phát triển các chòm sao như [ma kết, xử nữ, nhân mã, sư tử, thiên bình, bọ cạp].

- Bạn có thể kiểm tra nội dung bằng cách vào [Menu] → [Tăng cấp] → [Chúc phúc].

※ Nội dung chúc phúc có sẵn sau Giai đoạn Thức tỉnh 3.

1. Chọn loại chòm sao bạn muốn phát triển.

2. Bạn có thể kiểm tra ảnh hưởng của các chỉ số được áp dụng khi chòm sao phát triển và ảnh hưởng của các chỉ số tổng thể.

3. Bạn có thể kiểm tra tiến trình của chòm sao đã chọn.

4. Bạn có thể kiểm tra mức tích lũy hiện tại của chòm sao đã chọn.

 

1. Bạn có thể kiểm tra thông tin bằng cách chọn từng vị trí chòm sao.

2. Bạn có thể kiểm tra hiệu ứng của chòm sao đã chọn.

3. Bạn có thể thấy các hiệu ứng bổ sung cho cấp độ tích lũy tiếp theo của chòm sao đã chọn.

4. Bạn có thể kiểm tra số lượng [Điểm Hoàng Đạo] và [Vàng] đã tiêu thụ để thăng cấp cho ô chòm sao đã chọn.

    (Có thể tăng cấp độ của chòm sao ở mức 100%.)

※ Điểm Hoàng đạo được sử dụng khi lên cấp có thể nhận được làm phần thưởng cho nội dung top của chủ nhân.

Nghiên cứu bản vẽ

Các chỉ số bổ sung có thể nhận được bằng cách thu thập và đăng ký hướng dẫn sử dụng trang bị cho từng khu vực / nội dung.

- Bạn có thể kiểm tra nội dung bằng cách vào [Menu] → [Tăng cấp] → [Nghiên cứu bản vẽ].

※ Nội dung nghiên cứu trong sách có sẵn sau khi hoàn thành nhiệm vụ thuộc Chương 6 của trang đảo xây dựng.

1. Bạn có thể kiểm tra các danh mục cho từng trang bị và cấp có thể được sử dụng để Nghiên cứu bản vẽ.

2. Bạn có thể kiểm tra tiến độ Nghiên cứu bản vẽ trong danh mục đã chọn.

3. Bạn có thể kiểm tra từng thuộc tính của danh mục đã chọn và hiệu ứng tổng thể.

 

1. Bạn có thể kiểm tra các vật phẩm trang bị mà bạn có trong [Túi], và bạn có thể kiểm tra thông tin vật phẩm bằng cách chọn vật phẩm trang bị.

2. Chạm vào nút [Gỡ] trong cửa sổ thông tin vật phẩm thiết bị để gỡ vật phẩm đó.

3. Chạm vào nút [Gỡ hàng loạt] để tiếp tục gỡ hàng loạt.

 

1. Kiểm tra danh sách các trang bị được gỡ và các loại vật phẩm có thể lấy được khi gỡ ra.

2. Bạn có thể chọn thiết bị bổ sung để gỡ. (Có thể gỡ tối đa 5 cái cùng một lúc)

3. Bạn có thể đặt vật phẩm đã đăng ký bằng cách chạm vào nút [Đặt].

4. Khi chạm vào nút [Bắt đầu hủy], trang bị trong danh sách gỡ sẽ được gỡ và các vật phẩm nhận được một cách ngẫu nhiên.

 

1. Bạn có thể đăng ký sách nhận được bằng cách gỡ trang bị.

2. Bạn có thể đăng ký sách của mình cùng một lúc với [Đăng ký số lượng lớn].

  TIP. Trong trường hợp đăng ký sách, có thể đăng ký tối đa 10 cấp độ trên một vật phẩm trang bị.

 

Kết Tinh Quái

Bạn có thể nhận được các chỉ số bổ sung bằng cách thu thập 'pha lê' sau khi tiêu diệt quái vật trên thực địa và đăng ký chúng trong kho của bạn.

- Bạn có thể kiểm tra nội dung bằng cách vào [Menu] → [Tăng cấp] → [Kết Tinh Quái].

1. Bạn có thể kiểm tra danh sách các khu vực mà bạn có thể tiến hành xác định quái.

2. Bạn có thể kiểm tra các loại quái vật có thể đăng ký trong khu vực đã chọn.

3. Bạn có thể kiểm tra thuộc tính và ảnh hưởng tổng thể của khu vực đã chọn.

4. Chạm vào nút [Đăng ký số lượng lớn] để đăng ký tất cả các quái có thể đăng ký.

5. Khi bạn có Kết Tinh Quái có thể đăng ký, [+] sẽ được kích hoạt, và nhấp để đăng ký Kết Tinh Quái.

6. Nếu bạn chạm vào Kết Tinh Quái, bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết của nó.

  TIP. Kết Tinh Quái có thể được đăng ký lên đến cấp 5.

1. [Thông tin] Cung cấp thông tin về các hiệu ứng được áp dụng khi đăng ký quyết định, phần thưởng thành tích khu vực và thông tin săn quái .

2. Khi bạn chạm vào [Xem Vị trí], bạn có thể kiểm tra bản đồ nơi quái xuất hiện.

3. Chạm vào [Phím tắt] để di chuyển đến vị trí của quái. (Di chuyển dịch chuyển đã sử dụng)

- Số trong hình dạng pha lê có nghĩa là cấp pha lê của mỗi quái, và bạn có thể đăng ký tối đa 5 cấp.

  - Trên thanh dưới cùng, bạn có thể thấy số lượng pha lê bạn cần thu thập cho cấp độ tiếp theo.

 

Khắc Giao Thoa

Sử dụng điểm và vàng của tinh thể Pet

[Hoa văn đấu tranh], [Hoa văn bức tường sắt] [Hoa văn của sự sống], [Hoa văn của sự điên rồ], [Hoa văn của kỹ thuật]

Bạn có thể tăng chỉ số của nhân vật bằng cách khắc tổng cộng 8 mẫu.

Để sử dụng nội dung [Khắc Giao Thoa], nó được kích hoạt khi đạt được cấp độ [1 cấp Thức tỉnh 3] của nhân vật.

[Trong game] → [Menu] → [tăng cấp] → [Khắc Giao Thoa] có thể sử dụng nội dung.

1. Các bạn kiểm tra từng hoa văn có thể khắc được dấu ấn đồng cảm

2. Bạn có thể kiểm tra giai đoạn khắc hiện tại và tiến trình của hoa văn đã chọn.

3. Bạn có thể kiểm tra số liệu thống kê hiện tại và cuối cùng của hoa văn đã chọn.

4. Nhận được [Tinh hoa Pet] thông qua [Trích xuất Tinh hoa Pet].

5. Thông qua nút [Khắc Tự Động], bạn sẽ tự động tiêu Tinh Hoa và Vàng để tiến hành Khắc Ấn.

6. Tiến hành khắc ấn đồng cảm các phần đã chọn thông qua nút [Khắc].

 

Để tiến hành Khắc ấn đồng cảm, bạn phải đạt được điểm [Tinh hoa Pet] thông qua nút [Khắc].

1. Bạn có thể kiểm tra danh sách Pet hiện có và bạn có thể / không thể trích xuất.

2. Bạn có thể kiểm tra Pet tiêu thụ bởi tinh hoa Pet đang được dùng hiện tại.

3. Bạn có thể kiểm tra Điểm Tinh hoa Pet có thể nhận được trong quá trình xuất Tinh hoa Pet.

4. Thông qua nút [Đặt], có thể cài đặt Pet được lựa chọn tự động khi xuất Tinh hoa Pet.

5. Nhận Tinh hoa Pet bằng cách sử dụng Tinh hoa được chọn qua nút [Bắt đầu xuất] làm nguyên liệu.

 

TIP. Không thể xuất tinh hoa đối với một số Pet, chẳng hạn như Pet đã mòn và bị khóa.

1. Bạn có thể chọn các bộ phận của mỗi hoa văn để kiểm tra thông tin.

2. Bạn có thể kiểm tra tác dụng của các chỉ số có thể nhận được khi khắc các phần tương ứng.

3. Bạn có thể kiểm tra các điểm tinh hoa và vàng của sự cảm thông cần thiết để khắc mỗi phần tương ứng.

TIP. Bạn có thể tiến hành khắc đồng cảm lên đến cấp 15 cho mỗi hoa văn.

Khắc Kết Tinh

Sử dụng điểm tinh thể và vàng để Khắc Kết Tinh để tăng chỉ số cho nhân vật.

Để sử dụng nội dung [Khắc Kết Tinh], nó được kích hoạt khi đạt được cấp độ [Cấp 1 Thức tỉnh 3] của nhân vật.

[Trong game] → [Menu] → [Tăng cấp] → [Khắc Kết Tinh] để truy cập nội dung.

1. Bạn có thể kiểm tra giai đoạn và tiến trình Khắc Kết Tinh hiện tại.

2. Bạn có thể kiểm tra số liệu thống kê hiện tại và cuối cùng của nội dung được khắc.

3. Bạn có thể nhận được Tinh thể thông qua nút [Khắc Kết Tinh Quái].

4. Sử dụng nút [Khắc tự động] để tiêu tinh thể pha lê và vàng để tiến hành Khắc Kết Tinh.

5. Tinh thể của các phần đã chọn được khắc thông qua nút [Khắc].

 

1. Bạn có thể kiểm tra vật phẩm tinh thể quái vật đang sở hữu và chọn vật phẩm cần gỡ.

2. Bạn có thể kiểm tra danh sách các vật phẩm sẽ được gỡ.

3. Bạn có thể kiểm tra số lượng tinh thể có thể thu được sau khi hủy.

4. Bạn có thể tiến hành cài đặt để sử dụng chức năng tháo gỡ thông qua nút [Cài đặt].

5. Tiến hành tháo gỡ thông qua nút [Bắt đầu hủy].

TIP. Có thể hủy tinh thể quái từ [Cấp Tinh Anh] trở lên.

 

1. Bạn có thể kiểm tra thông tin bằng cách chọn một phần.

2. Có thể kiểm tra ảnh hưởng của việc Khắc Kết Tinh của các phần đã chọn.

3. Bạn có thể kiểm tra lượng tinh thể và lượng vàng cần thiết khi khắc các phần đã chọn.

TIP. Mỗi phần có thể được cường hóa 10 lần, và khi chỉ số cường hóa của tất cả các phần đạt đến 10, bạn có thể tiến hành bước Khắc Kết Tinh tiếp theo.

TIP. Khắc Kết Tinh có thể được thực hiện tổng cộng 15 vị trí.

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

 

  

Game