[Hướng Dẫn]Kẻ Hủy Diệt Tấn Công

Có thể xem và vào tính năng thông qua [Tính năng] → [Phiêu lưu] → [Tấn công hủy diệt].

* Tính năng được kích hoạt khi hoàn thành nhiệm vụ chính [Bằng chứng tư cách chương 3].

- Thông qua biểu tượng [tính năng] trên cùng bên phải để vào ngăn tính năng.

-Chạm vào tab [Phiêu lưu].

-Sau khi vào [Phiêu lưu], bạn có thể sử dụng tính năng của cuộc tấn công của kẻ hủy diệt bằng cách chạm vào tab [Tấn công của kẻ hủy diệt].

1. Bạn có thể xem danh sách các ngục tối trong tính năng cuộc tấn công của kẻ hủy diệt.

2. Bạn có thể xem tiến trình lặp lại của tính năng cuộc tấn công của kẻ hủy diệt.

3. Mức độ khó của tính năng cuộc tấn công của kẻ hủy diệt là [Tinh Anh].

Bạn có thể chọn giữa độ khó [Anh hùng] và [Huyền thoại].

Mẹo. Tính năng Kẻ hủy diệt chỉ có thể chơi một lần mỗi ngày cho mỗi hầm ngục và bạn có thể chơi bằng cách mua thêm một số lần từ cửa hàng.

[Thông tin về hầm ngục tấn công kẻ hủy diệt]

1. Bạn có thể xem số lượng vé cho cuộc tấn công của kẻ hủy diệt.

2. Bạn có thể xem sức mạnh chiến đấu được đề xuất và các giá trị thuộc tính gia đình của dungeon đã chọn.

3. Bạn có thể xem các vật phẩm phần thưởng có thể nhận được khi tiêu diệt toàn bộ.

4. Bạn có thể xem danh sách quái vật xuất hiện trong ngục tối đã chọn.

5. Bạn có thể xem danh sách Pet sẽ giúp bạn tấn công ngục tối đã chọn.

6. Thách thức ngục tối với tư cách solo thông qua nút [Vào ngay].

7. Thử thách bằng cách chiêu mộ thành viên hoặc tham gia nhóm thông qua nút [Ghép nhóm].

1. Bạn có thể xem tên và độ khó của dungeon hiện đang được tiến hành.

2. Bạn có thể xem cuộc tấn công trong hầm ngục thông qua thời gian và nút còn lại.

  * Xin lưu ý rằng số lần cũng sẽ bị trừ nếu bạn dừng lại cuộc tấn công!

1. Bạn có thể xem quá trình tiêu diệt toàn bộ có thành công hay không, mức độ tiêu diệt toàn bộ và thời gian dành cho việc tiêu diệt toàn bộ.

2. Bạn có thể xem danh sách các vật phẩm phần thưởng thu được thông qua việc tiêu diệt toàn bộ

3. Bạn có thể xem các mục phần thưởng bổ sung theo mức độ hoàn thành.

4. Chạm vào nút [Thử lại] để tiếp tục lại.

5. Chạm vào nút [Thoát] để kết thúc cuộc tấn công của kẻ hủy diệt. Bạn có thể xem và mua vé trong danh mục [Cửa hàng] → [Vật phẩm] → [Vé].

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game