[Hướng Dẫn]Hệ thống chế tạo

[Nội dung]

- Pet

- Vật phẩm trang bị (vũ khí, áo giáp, phụ kiện)

- v.v..

- Siêu việt

- Nâng cấp

- Cường hóa

Tính năng có thể truy cập qua [Menu] → [Vật phẩm] → [Chế tạo].

 

 

■ Pet

Trong trường hợp của một đồng hành cụ thể, chỉ có thể tiến hành thuần hóa bằng cách giữ dấu ấn của đồng hành, Bạn có thể nhận được dấu ấn của đồng hành thông qua quá trình chế tạo.

1. Bạn có thể xem các danh mục mà bạn có thể chế tạo mảnh đồng hành.

2. Bạn có thể xem danh sách các vật phẩm có thể chế tạo trong danh mục đã chọn.

3. Bạn có thể xem các vật phẩm và số lượng vàng cần thiết để tạo ra dấu ấn Pet đã chọn.

4. Bắt đầu tạo thông qua nút [Tạo].

Mẹo. Trong trường hợp tạo dấu ấn [Pet], hiệu ứng [Thành công] không kích hoạt.

 

■ Trang bị (vũ khí, áo giáp, phụ kiện)

Bạn có thể tạo các vật phẩm trang bị cho mỗi phái thông qua tab [Vũ khí] [Đồ thủ] [trang sức].

1. Bạn có thể xem những thứ có thể chế tạo.

2. Bạn có thể xem danh sách có thể  chế tạo trong khu vực đã chọn.

3. Bạn có thể xem vật phẩm và số lượng vàng cần thiết để chế tạo vật phẩm trang bị đã chọn.

4. Bắt đầu tạo mục thông qua nút [Tạo].

Mẹo. Bạn có thể nhận được 1 trang bị có khả năng thức tỉnh khi thành công bình thường và trang bị có thể thức tỉnh 2 lần khi gặp may mắn.

 

■ Khác

Bạn có thể nhận được các vật phẩm và vật phẩm tiêu hao cần thiết trong suốt cuộc phiêu lưu đến lục địa Middlelas.

1. Bạn có thể xem các danh mục phụ tại tab Khác.

2. Bạn có thể xem danh sách vật phẩm có thể chế tạo trong danh mục đã chọn.

3. Bạn có thể xem các mặt hàng nguyên liệu và số lượng vàng cần thiết để sản xuất các mặt hàng đã chọn.

4. Bạn có thể xem số lượng tối đa có thể được sản xuất theo số lượng nguyên liệu bạn hiện có.

5. Bắt đầu tạo mục thông qua nút [Tạo].

Mẹo. Bạn có thể nhận được 1 cho thành công bình thường và 2 cho may mắn.

[Mẹo sản xuất]

 

■ Thôn tính

Sử dụng 2 vật phẩm trang bị có cùng mức thức tỉnh (0 ~ II), một vật phẩm nhất định và vàng, bạn có thể nâng siêu việt bằng vật phẩm trang bị có mức thức tỉnh cao hơn.

1. Bạn có thể xem danh sách tiến độ chuyển tiếp ở từng mục.

2. Bạn có thể xem các vật phẩm cần thiết để nâng siêu việt trang bị đã chọn.

3. Chuyển đổi trang bị thông qua nút [Chế tạo].

Mẹo. Có thể siêu việt trang bị từ các vật phẩm cấp [Anh hùng]. (Anh hùng, Huyền thoại, Siêu Thần)

Vật phẩm trang bị và vật phẩm dùng trong Siêu việt đều sẽ bị tiêu hao hết, Cường hóa sẽ kế thừa trang bị có ý chí cường hóa cao nhất.

Tại quy trình này, trang bị đã mặc, trang bị khóa và trang bị hỏng không được đăng ký làm nguyên liệu, Khi tiến hành có nhiều nguyên liệu hơn yêu cầu sẽ tiêu thụ nguyên liệu ngẫu nhiên.

Trong trường hợp vật phẩm thức tỉnh hiện tại đạt cấp tối đa là 3 Thức tỉnh 10 có thể thăng cấp cho bạn.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chế tạo vật phẩm dùng trong quá trình siêu việt trang bị.

  • [Đá siêu việt]

[Trò chơi] → [Menu] → [Vật Phẩm] → [Sản xuất] → [Khác] → [Trưởng thành]

Bạn có thể chế tạo bằng cách sử dụng 5 Đá Thức Tỉnh và 10000 Vàng

 

  • [Ấn Hủy Diệt]

Là vật phẩm cần thiết để chuyển trang bị cấp anh hùng

[Trò chơi] → [Menu] → [Vật Phẩm] → [Chế Tạo] → [Khác] → [Nguyên Liệu]

Bạn có thể chế tạo bằng cách sử dụng 50 Dấu Ấn thủ lĩnh quân đoàn

 

  • [Ấn Trăng Máu]

Là một vật phẩm cần thiết để nâng siêu việt trang bị cấp huyền thoại

[Trò chơi] → [Menu] → [Vật Phẩm] → [Chế Tạo] → [Khác] → [Nguyên Liệu]

Bạn có thể chế tạo bằng cách sử dụng 50 Dấu của kẻ hủy diệt

 

  • [Ấn Chủ Thần]

Những vật phẩm của trang bị đã vượt qua xếp hạng cho nguyên liệu cần dùng

[Trò chơi] → [Menu] → [Vật Phẩm] → [Chế Tạo] → [Khác] → [Nguyên Liệu]

Bạn có thể chế tạo bằng cách sử dụng 50 Dấu ấn Huyết Nguyệt

 

■ Nâng bậc trang bị

Tạo trang bị huyền thoại Mormion & Ashram mà bạn đang sử dụng tiến cấp

Bạn có thể nâng cấp với các vật phẩm bạn đã bỏ vào

1. Bạn có thể xem trang bị bạn muốn nâng cấp trong từng mục.

2. Bạn có thể xem các nguyên liệu yêu cầu khi nâng cấp trang bị đã chọn.

* Trang bị Mormion & Ashram dùng để thăng cấp phải đạt cấp 20 đối với Trang bị Thức tỉnh III

* Không thể chọn nếu cấp độ cường hóa nhỏ hơn 20 hoặc cấp độ thức tỉnh không phải là III.

* Nếu trang bị bị khóa, nó không thể được chọn làm nguyên liệu.

* Nếu trang bị bị hỏng, không thể chọn vật liệu.

1. Khi thăng cấp, trang bị làm nguyên liệu sẽ được đổi thành trang bị huyền thoại

* Cấp độ trang bị, cường hóa và thức tỉnh được khởi tạo và các tùy chọn ngẫu nhiên mới sẽ được cấp.

* Có cơ hội nhận được Trang bị Thức tỉnh II nếu bạn gặp may mắn

[Nguyên liệu tiến cấp cho từng phần]

 

■ Các vật phẩm Trang bị Huấn luyện đã được thăng cấp lên [Cấp độ Thần thoại] thông qua việc tiến cấp có thể được chế tạo thành Thần thoại phát sáng thông qua [Tinh luyện].

1. Bạn có thể xem các hạng mục trang bị có thể được huấn luyện trong từng mục.

2. Bạn có thể xem danh sách các hạng mục trang bị có thể được đào tạo trong mục đã chọn.

3. Bạn có thể xem các vật phẩm trang bị, nguyên liệu và số lượng vàng cần thiết để tinh luyện.

* Nếu trang bị được luyện thành công cường hóa sẽ thay đổi.

* Trong trường hợp thất bại, trang bị sẽ không bị mất, chỉ tiêu thụ búa của thợ thủ công sáng bóng và Vàng.

* Các trang bị đã đeo và bị khóa không được đăng ký.

* Các trang bị hư hỏng không được đăng ký.

4. Chạm vào nút [Huấn luyện] để cố gắng huấn luyện trang bị.

Sau khi huấn luyện thành công, nó được đổi thành cấp [Thần thoại phát sáng].

* Kỹ năng đặc biệt sẽ được thêm cho các vật phẩm trang bị cấp độ phát sáng trong thần thoại, Một hiệu ứng bị động đặc biệt được kích hoạt khi tất cả các bộ phận của trang bị thủ (mũ, áo giáp, thắt lưng, găng tay, ủng) được trang bị.

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game