[Hướng Dẫn]Các Nhóm và Mảnh Pet

Bộ Pet

Nhận được Pet có thể tăng chỉ số của người chơi thông qua các hiệu ứng bộ.

- Bạn có thể truy cập tính năng bằng cách di chuyển đến [Menu] → [Pet] → [Bộ Pet].

1. Bạn có thể kiểm tra hiệu quả

2. Nếu bạn đăng ký tất cả các Pet cần thiết đủ điều kiện, bạn có thể chọn chỉ số để tăng.

※ Bạn chỉ có thể chọn một giá trị chỉ số để tăng chỉ số. Ví dụ:

Nếu chỉ số tăng kháng thuộc tính được chọn, tính năng tăng sát thương của quái vật thông thường sẽ bị vô hiệu hóa.

3. Nút "+" được kích hoạt khi có được PET cần thiết để kích hoạt hiệu ứng thiết lập.

※ Pet  đã đăng ký trong nhóm  sẽ bị tiêu hao và biến mất, vì vậy cần phải lựa chọn cẩn thận.

※ Nếu có đủ Pet đăng ký, bạn có thể đăng ký nhiều Pet, và hiệu quả thiết lập sẽ mạnh hơn.

※ Số lượng Pet đã đăng ký được hiển thị ở phía dưới bên phải của chân dung của Pet.

4. Bạn có thể kiểm tra các chỉ số tăng theo hiệu ứng của nhóm.

1. Bạn có thể kiểm tra danh mục Pet.

2. Trong danh mục đã chọn, bạn có thể kiểm tra loại Pet có thể thu được các mảnh ghép và thông tin về các mảnh Pet mà bạn hiện có.

3. Nếu bạn đã đạt được số lượng yêu cầu ghép cho Pet, nút "+" được kích hoạt trên chân dung của Pet để sở hữu chúng

※ Các mảnh của Pet được sử dụng khi có được Pet sẽ bị tiêu thụ và biến mất.

- Những Pet có được thông qua Mảnh Pet được trả vào hộp thư, và được nhận dưới dạng [Cấp D].

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game