Hệ thống Nhiệm vụ

Hướng dẫn hệ thống nhiệm vụ

[Mục lục]
 - Nhiệm vụ
 - Chính & phụ
 - Khu vực
 - Tinh Anh
 - Yêu cầu
 - Bang
 - Việc phải làm hôm nay (Nhiệm vụ hàng ngày)
 - Nhiệm vụ của hiệp sĩ

■ Nhiệm vụ
Nhiều nhiệm vụ khác nhau được chuẩn bị trong thế giới của Icarus M,
Bạn có thể kiểm tra cửa sổ nhiệm vụ bằng cách nhấp vào biểu tượng [Nhiệm vụ] ở góc trên bên phải của trò chơi hoặc nút [Menu] - [Nhiệm vụ].

1. Bạn có thể kiểm tra danh sách (phân loại) nhiệm vụ [Chính] [Phụ] [Vùng] [Tinh Anh] [Bang] .
2. Bạn có thể kiểm tra danh sách của từng khu vực và danh sách chi tiết của các địa điểm trong khu vực đó.
3. Tiến độ nhiệm vụ, hoàn thành hay không, nhận phần thưởng, v.v... đều có thể.
4. Khi thực hiện nhiệm vụ đường thành tích khu vực, mức độ thành tích khu vực tăng lên, khi đạt đến mức thành tích nhất định có thể nhận được phần thưởng đặc biệt.

■ Chính & Phụ
Bạn có thể kiểm tra danh sách và tiến độ của các nhiệm vụ chính & phụ trong từng khu vực, chẳng hạn như Rừng Brakar và Hakanas.
Bạn có thể kiểm tra danh sách nhiệm vụ hiện tại [đang thực hiện], [chưa hoàn thành] và [đã hoàn thành] của nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ theo khu vực.

■ Vùng
Bạn có thể kiểm tra danh sách và tiến độ của các nhiệm vụ theo khu vực có thể được thực hiện trong từng khu vực, chẳng hạn như Rừng Brakar và Hakanas.

■ Tinh Anh
Bạn có thể kiểm tra danh sách các nhiệm vụ nhóm và một người có sẵn trong mỗi khu vực, chẳng hạn như Rừng Brakar và Kiểm soát Trực tiếp Hakanas, và tiến trình của chúng.

※ Đối với các nhiệm vụ Tinh Anh, bạn chỉ có thể thực hiện tối đa 30 nhiệm vụ mỗi ngày.

■ Yêu cầu
Được kích hoạt khi nhiệm vụ chính [Yêu cầu cá nhân] được hoàn thành,
Nếu có một nhiệm vụ được chấp nhận trong khu vực có nhân vật, [! ] được hiển thị.
Khi bạn tiến hành đối thoại với NPC, bạn có thể kiểm tra danh sách các nhiệm vụ được chấp nhận.

1. Bạn có thể kiểm tra danh sách các nhiệm vụ được chấp nhận.
2. Bạn có thể kiểm tra danh sách phần thưởng có thể nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ.
3. Nhấp vào nút [Chấp nhận] để chấp nhận nhiệm vụ.

■ Bang
Nếu bạn thuộc một bang, bạn có thể chấp nhận và tiến hành các nhiệm vụ của bang.
1. Bạn có thể kiểm tra thời gian còn lại cho các nhiệm vụ bang.
2. Bạn có thể kiểm tra danh sách các nhiệm vụ được chấp nhận và các vật phẩm phần thưởng.
3. Nhấp vào nút [Làm mới] để hiển thị danh sách các nhiệm vụ chưa được hoàn thành.
4. Nhấn nút [Nhận Phần Thưởng] để nhận phần thưởng tương ứng với mức thành tích tính đến ngày hôm trước.
TIP. Nhiệm vụ bang được giới hạn ở 5 nhiệm vụ mỗi ngày.

■ Việc cần làm của hôm nay (Nhiệm vụ hàng ngày)
Được khởi động hàng ngày với khái niệm nhiệm vụ hàng ngày và bạn có thể nhận được một số phần thưởng nhất định khi thực hiện nhiệm vụ.

1. Bạn có thể kiểm tra danh sách các nhiệm vụ cần làm của ngày hôm nay.
2. Bạn có thể kiểm tra phần thưởng có thể nhận được khi thực hiện nhiệm vụ.
3. Tiến hành nhiệm vụ bằng cách nhấp vào nút [Di chuyển].
4. Bạn có thể kiểm tra tiến độ của những việc cần làm của ngày hôm nay và khi bạn hoàn thành tất cả chúng, bạn có thể nhận được phần thưởng đặc biệt.

■ Nhiệm vụ của hiệp sĩ
Tùy thuộc vào lv (cấp độ) cụ thể, các nhiệm vụ được đưa ra theo nội dung và có thể nhận được phần thưởng đặc biệt khi đáp ứng các điều kiện của nhiệm vụ.

1. Bạn có thể kiểm tra nhiệm vụ của các tân hiệp sĩ, nhiệm vụ theo từng giai đoạn thức tỉnh 1 • 2 • 3
2. Bạn có thể kiểm tra danh sách nhiệm vụ, tiến độ và các vật phẩm phần thưởng.
3. Bạn có thể kiểm tra tiến độ của nhiệm vụ hiệp sĩ, và khi bạn hoàn thành tất cả chúng, bạn có thể nhận được các phần thưởng đặc biệt.

※ Được viết vào ngày 26 tháng 7 năm 2018, và trong trường hợp nội dung hướng dẫn, một số thông tin có thể được thay đổi sau đó.
※ Đã được sửa đổi kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2019 và trong trường hợp nội dung hướng dẫn, một số thông tin có thể được thay đổi sau đó.

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game