Hệ thống cơ bản

     Hệ thống cơ bản

[Mục lục]

 - Màn hình cơ bản

 - Menu

 - Thưởng liên kết

 - Shop điểm danh

 - Thông tin nhân vật

 - Kỹ năng

 - Túi

 - Map thế giới

 - Ô dùng nhanh (Sản phẩm tiêu hao)

 - Nút tự động đánh

■ Màn hình cơ bản

Khi bước vào lc đa Icarus M , các chiến binh s được nhìn thy đầu tiên.

Tôi sẽ hướng dn bn v cu hình màn hình đăng nhập.

1. Nút này cho phép bạn chn tài khon đăng nhp đ s dng trò chơi.

2. Nút này cho phép bạn chn và kim tra server mà bn mun chơi.

3. Bạn có th truy cp và kim tra từng nhân vật trong tài khon đăng nhp đang được liên kết.

- Sau khi chọn xong 3 tài khon đăng nhp Facebook, Google và Guest(khách) và liên kết chúng

  Các bạn có th chơi Icarus M.

 

- Bạn có th truy cp và kim tra máy ch được đ xut và tt c các máy chủ.

  Tip. Nếu máy ch b nghn, vui lòng đi mt lúc trước khi kết nối.

- Thông qua nút [Tìm nhân vật của tôi], bạn có thể kiểm tra và truy cập tất cả các nhân vật được tạo trong tài khoản đăng nhập hiện đang liên kết.

Khi bước vào thế giới Icarus M, tôi sẽ hướng dẫn bạn về cấu hình màn hình cơ bản mà hậu duệ sẽ thấy nhiều nhất.

Đầu tiên, tôi sẽ hướng dẫn bạn về UI có thể kiểm tra ở trên cùng của màn hình.

 

[Thiết lập phạm vi di chuyển khi chiến đấu tự động]

Chạm vào nút tự động chiến đấu để hiển thị cửa sổ nơi bạn có thể đặt [phạm vi di chuyển] trong khi tự động chiến đấu.

Nếu không có thiết lập phạm vi di chuyển trong 3 giây, cửa sổ đó sẽ biến mất.

Menu

Nhấp vào nút [Menu] góc trên bên phi đ xem nhanh các menu cn thiết đ du ngon thế giới Icarus M.

Trong menu, sẽ hin th danh sách 1 và danh sách 2 s hin th khi bn chn menu bn mun s dng trong số danh sách 1.

[Thông báo danh sách menu]


Bn có th nhn phn thưởng đăng nhp hàng ngày và phn thưởng da trên thi gian đăng nhp hàng ngày.

(Bạn có th kim tra ni dung khi s kin kim tra đim danh đang diễn ra.)

Bạn có th s dng ni dung thông qua icon [Phn thưởng truy cp] trên cùng ca trò chơi.

 

[Thưởng truy cập hàng ngày]

Với khái nim đim danh hàng tháng, bn có th nhn được thưởng đã đnh khi truy cập hàng ngày.

 

 

1. Bạn có th kim tra danh sách có th tìm thy trong ni dung thưởng truy cập.

2. Bạn có th kim tra 28 vt phm thưởng và vt phm nhn được cho đến nay.

3. Bạn có th nhn được thưởng thông qua nút [Nhn thưởng].

Tip. Thưởng truy cp hàng ngày được đt li t đng sau 28 lần.

[Thưởng thi gian truy cập]

Bạn có th nhn được vt phm online hàng ngày.

 

1. Bạn có th kim tra thi gian truy cp ca nhân vật đó.

2. Có thể xác nhn thưởng có th đt được theo thi gian truy cập.

3. Khi đạt được điu kin nhn thưởng, bn có th nhn được thông qua nút [Nhn thưởng].

Tip. Thưởng thi gian truy cp được cp nht vào 24 gi mỗi ngày.

■ Shop điểm danh

Bạn có thể kiểm tra, mua và nhận các sản phẩm mà bạn có thể tham dự hàng ngày để nhận phần thưởng và các sản phẩm có thể nhận phần thưởng khi đáp ứng các điều kiện nhất định.

Nội dung có thể được truy cập thông qua biểu tượng [Shop điểm danh] ở đầu game.

 

[Sản phẩm thưởng truy cập hàng ngày]

Sản phẩm này cho phép bạn nhận một số phần thưởng nhất định bằng cách đăng nhập mỗi ngày trong một khoảng thời gian nhất định.

1. Bạn có thể kiểm tra danh sách sản phẩm.

2. Bạn có thể kiểm tra các vật phẩm có sẵn cho sản phẩm đã chọn.

3. Bạn có thể kiểm tra mô tả sản phẩm và tính khả dụng mua lại được hay không.

4. Bạn có thể xác định giá của sản phẩm đã chọn và di chuyển đến cửa sổ có thể mua sản phẩm đó khi chạm vào.

5. Chạm vào nút [X] để đóng cửa sổ.

[Phần thưởng đạt điều kiện]

Đây là sản phẩm cho phép bạn nhận được vật phẩm thưởng khi đạt được một số điều kiện nhất định như đạt được cấp độ nhân vật hoặc đạt được một số thành tích nhất định.

1. Bạn có thể kiểm tra danh sách sản phẩm.

2. Khi mua sản phẩm đã chọn, bạn có thể kiểm tra các vật phẩm thưởng tùy theo điều kiện.

3. Bạn có thể kiểm tra trạng thái thành tích điều kiện của nhân vật hiện tại và số lần mua.

TIP. Khi tất cả các điều kiện cho sản phẩm đã được đáp ứng, cụm từ [Hoàn thành điều kiện] sẽ hiển thị.

4. Bạn có thể kiểm tra mô tả sản phẩm.

5. Bạn có thể kiểm tra giá của sản phẩm đã chọn và chạm để chuyển đến cửa sổ nơi bạn có thể mua sản phẩm.

6. Chạm vào nút [X] để đóng cửa sổ.

 

■ Thông tin nhân vật

Bạn có th di chuyn đến ca s [Thông tin nhân vt] bng cách nhp vào cp ca nhân vật phía trên bên trái,

Trong cửa s thông tin nhân vt, [Thông tin cơ bn và đánh giá s phát trin ca nhân vt], [Đeo trang b •  PET • Ngoại trang],

Bạn có th kim tra [Thông tin ch s chi tiết ca nhân vt], [Sc mnh], [Lượng hàng hóa], v.v.

1. Bạn có th kim tra s lượng s lượng vật phẩm hin đang s hữu (Gem, Ruby, Gold).

2. Bạn có th kim tra [Trang b], [PET] và [Ngoại trang] hin đang được đeo.

3. Chạm vào biu tượng [kính lúp] đ kim tra thng kê chi tiết [Chiến đu], [Ni dung], [Thuc tính] và [Khác] ca nhân vật.

4. Bạn có th kim tra đánh giá phát trin nhân vt, lc chiến hin ti, lc lượng, bang hi và thành tích PK

 

■ Kỹ năng

  - Bạn có th kim tra ni dung thông qua Menu → Kỹ năng.

Bạn có th kim tra hiu ng k năng, chuyn đng, tăng cp, cài đt và các k năng được liên kết ca nhân vật.

 

1. Bạn có th kim tra b k năng đang áp dng ( trang b k năng), và bn có th tăng cp k năng cho mi trang kỹ năng.

2. Có thể chuyn sang tab tăng cp k năng, thiết lp k năng tiếp đt, thiết lp kỹ năng bay.

3. Bạn có th kim tra chuyn đng và các hiu ng chi tiết ca k năng đã chọn.

4. Bạn có th kim tra các k năng tiếp đt, bay và b đng có th đt được trong Class tương ứng.

5. Bạn có th kim tra đim k năng mà bạn có.

6. Bạn có th kim tra lượng đim k năng đã tiêu hao khi lên cp k năng đã chọn.

7. Bạn có th mua thêm đim k năng bng cách tiêu th mt lượng Ruby nht định thông qua nút [Mua điểm].

 TIP. Bạn có th mua thêm ti đa 30 đim kỹ năng.

8. Sử dng nút [Đt li] đ đt li đim k năng đã tăng điểm bng cách tiêu tn mt lượng Ruby nht định.

9. Xác nhận đim k năng đã đu tư thông qua nút [OK].

 

[Mua thêm điểm kỹ năng]

Bạn có th mua thêm đim k năng bng cách tiêu th mt lượng Ruby nht đnh bằng nút [Mua điểm].

 

1. Bạn có th kim tra s đim k năng hin có và s đim k năng thay đổi khi mua thêm.

2. Bạn có th kim tra s đim k năng mà bạn đang mua.

3. Bạn có th kim tra s đim k năng ti đa mà bn có thể mua.

4. Bạn có th kim tra s lượng Ruby cn tiêu theo s đim k năng cần mua.

5. Sử dng nút [Mua] đ thêm đim k năng bng cách tiêu thụ Ruby.

6. Hủy mua đim k năng thông qua nút [Hủy].

 

Thông qua tab [Thiết lp mặt đất], bn có th kim tra các điu kin cho k năng tiếp đt và các k năng liên quan, đng thi bn có th thiết lp và hy b các k năng liên quan, đng thi bn có th thiết lp và hy b các v trí kỹ năng.

1. Bạn có th kim tra các điu kin cho các k năng c th và danh sách các k năng liên kết.

2. Bạn có th chn mt k năng đ đăng ký hoc hy b nó trong ô kỹ năng.

※ Nếu icon k năng được kích hot, k năng liên quan có th được kích hoạt.

Thông qua tab [Cài đặt bay], bn có th kim tra các điu kin ca k năng bay và các k năng liên quan, đng thi bn có th thay đi các v trí kỹ năng bay.

 

1. Bạn có th kim tra các điu kin cho các k năng c th và danh sách các kỹ năng liên quan.

2. Bạn có th thay đi v trí bng cách chn kỹ năng.

※ Khi icon k năng được kích hot, k năng được liên kết có th được kích hoạt.

 

Bạn có th thêm trang b k năng bng cách tiêu mt lượng Ruby nht định.

Khi thêm trang bộ k năng, bn có th đu tư đim k năng vào các k năng khác nhau cho mỗi trang.

1. Đây là trang bộ k năng đang được áp dụng.

2. Bạn có th xem trang B k năng có th được m rộng thêm.

3. Trong trường hp trang b khóa, có th thêm mt lượng Ruby.

TIP. Đối vi các trang b k năng, bn có th m rng tối đa ba trang.

 

Khi một trang b k năng mi được thêm vào, đim k năng trên trang đó s được cung cp đ bn có th đu tư vào các k năng mới.

■ Túi

Bạn có th di chuyn đến ca s túi bng cách nhp vào biu tượng [Túi],

Bạn có th kim tra và qun lý trang b hin ti, PET, ngoại trang, vt phm tiêu và vt phm nguyên liệu.

 

 

1. Nếu bn chm vào tab [Trang b], [PET] và [Ngoại trang] bên trái màn hình, bn có th kim tra các mục liên quan.

2. Bạn có th kim tra nhng món đ bạn đang đeo.

3. Bạn có th kim tra các vt phm liên quan đến tab đã chn theo danh mục.

4. Nhấn vào nút [kính lúp] đ kim tra thông tin chi tiết ca nhân vật.

5. [1]. [2]. Mỗi vt phm có th được đặt thông qua nút [3].

6. Nhấp vào nút đ thiết lp phương pháp sp xếp ca các vt phẩm.

7. Sử dng nút [Mặc nhanh] đ đeo thiết b được đ cử.

    Nhấp vào nút [Bán nhanh] đ tiếp tc bán nhiu vt phẩm.

■ Map thế giới

  - Bạn có th kim tra ni dung bng cách đi ti [Menu] → [Map thế giới].

  Bạn có th kim tra v trí hin ti ca mình và v trí ca các NPC, quái và cổng thông tin.

1. Bạn có thể kiểm tra tên khu vực.

2. Bạn có thể kiểm tra toàn bộ map với nhân vật hiện tại.

3. Bạn có thể kiểm tra vị trí của NPC, quái và cổng thông tin

  * Nhấp vào nút [Warp] sẽ sử dụng [1 Sách Chuyển Động Tức Thời].

Ô dùng nhanh (Ô vật phẩm tiêu)

Giữa các trận chiến trong cuộc phiêu lưu trên lục địa Middles

Đây là một ô dùng nhanh sử dụng các vật phẩm tiêu (thuốc phục hồi máu / thuốc tăng cường năng lực tạm thời (sức tấn công, sức phòng thủ, sức chịu đựng).

Bạn có thể tìm thấy nó ở dưới cùng của trò chơi.

[Đăng ký/hủy item tiêu thụ]

1. Chạm vào ô bạn muốn đặt một vật phẩm tiêu.

  TIP. Nếu bạn muốn đăng ký một vật phẩm tiêu khác trong một vị trí đã được đăng ký

      Bạn có thể thay đổi bằng cách vuốt lên sau khi chạm vào vị trí bạn muốn thay đổi.

2. Khi bạn chạm vào, có thể kiểm tra danh sách các vật phẩm tiêu có thể đăng ký, và chạm vào vật phẩm bạn muốn đăng ký.

3. Chạm vào nút [Xóa] trên vật phẩm tiêu đã đăng ký để hủy đăng ký vật phẩm đó.

4. Chạm vào nút [Đóng] để đóng cửa sổ đăng ký vật phẩm.

  * Vuốt: Điện thoại thông minh • Một trong những thao tác điều khiển kiểu máy tính bảng;

                Đặt ngón tay của bạn trên màn hình cảm ứng và trượt ngang hoặc dọc.

[Thay đổi ô nhanh]

Có thể sử dụng từ 'Slot1' đến 'Slot9' thông qua lướt ngang (trái hoặc phải).

[Tự động sử dụng vật phẩm tiêu]

Vuốt xuống để tự động sử dụng vật phẩm đã đăng ký trong ô.

Vuốt lên trên ô đã được bật tự động để tắt sử dụng tự động.

  * [] Vuốt xuống: Bật tự động

    [] Vuốt lên: Tắt tự động

1. Chỉ có thể đăng ký vật phẩm [Thuốc phục hồi máu] làm vị trí sử dụng tự động và không thể BẬT / TẮT sử dụng tự động.

    Bạn có thể sử dụng bình phục hồi bằng cách nhấp vào nút [+].

2. Vuốt xuống để đặt sử dụng tự động (ON).

3. Việc sử dụng tự động các vật phẩm tiêu không được tiến hành (TẮT).

■ Nút nhắm mục tiêu

Trong trường hợp có user và quái boss có quan hệ thù địch ở khu vực cho phép PVP (mặt trăng đỏ (kênh tranh chấp), kênh vô luật, v.v.) sẽ hiển thị nút nhắm mục tiêu

Bạn có thể kiểm tra danh sách nhắm mục tiêu khi icon được nhấp là [Nút nhắm mục tiêu].

1. Bạn có thể kiểm tra danh sách có thể tiến hành mục tiêu.

2. Khi [Nút nhắm mục tiêu] được nhấp lại, việc hủy kích hoạt danh sách nhắm mục tiêu sẽ tiếp tục.

 TIP. Trong danh sách nhắm mục tiêu, nhân vật trong danh sách được đánh dấu bằng icon mục tiêu là nhân vật đang tấn công bạn.

[Điều kiện hiển thị danh sách nhắm mục tiêu]

- Khi có những nhân vật thù địch có thể tấn công ở những khu vực cho phép PVP (Mặt Trang Đỏ (kênh tranh chấp), kênh vô luật, v.v.)

- Nếu có quái cấp boss có thể bị tấn công trong khu vực cho phép PVP (Red Moon Assault (Mặt Trang Đỏ (kênh tranh chấp), kênh vô luật, v.v.)

[Nếu không được hiển thị trên danh sách nhắm mục tiêu]

- Khi mục tiêu ở ngoài khu vực PK

- Khi mục tiêu không được tìm thấy hoặc đã chết

- Khi mục tiêu không thể bị tấn công (bất khả chiến bại, né tránh, tàng hình, v.v.)

Được viết vào ngày 13 tháng 7 năm 2018, và trong trường hợp nội dung hướng dẫn, một số thông tin có thể được thay đổi sau đó.

Đã được sửa đổi kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2019 và trong trường hợp nội dung hướng dẫn, một số thông tin có thể được thay đổi sau đó.     

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game