Điều khoản sử dụng

BẠN PHẢI ĐỌC, HIỂU VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

 

Bạn cũng đảm bảo và tuyên bố rằng bạn:

1) có đủ năng lực pháp lý để đồng ý với các Điều khoản này và có đủ năng lực pháp lý để đọc, hiểu và chấp nhận các quy định của các Điều khoản này; hoặc

2) tuyên bố rằng người giám hộ hợp pháp của bạn đã xem xét và đồng ý với các Điều khoản này và đồng ý theo luật hiện hành và phù hợp với bất kỳ chính sách nào có liên quan của VALOFE.

 

Các Điều khoản Dịch vụ này (“Điều khoản”) áp dụng giữa Công ty Cổ phần VALOFE (“VALOFE” hoặc “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) và Bạn (như được định nghĩa bên dưới), nếu bạn cư trú bên ngoài Hàn Quốc, liên quan đến việc bạn sử dụng ứng dụng trò chơi của VALOFE ("Trò chơi") và các dịch vụ liên quan, bao gồm các dịch vụ được cung cấp qua trang web valofe.com ("Dịch vụ"); nếu bạn cư trú bên ngoài Hàn Quốc, các Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng so với bất kỳ thỏa thuận hoặc điều khoản nào khác dịch vụ mà bạn có thể đã tham gia hoặc sẽ tham gia với chúng tôi liên quan đến việc sử dụng Trò chơi của bạn; tùy thuộc vào nơi cư trú của bạn, Điều khoản dịch vụ đặc biệt liên quan đến nơi ở hiện tại của bạn; các điều khoản khác nhau ở mỗi quốc gia sẽ được áp dụng.

 

Các Điều khoản này bao gồm các điều khoản và điều kiện bên dưới cùng với các chính sách hoặc quy tắc ứng xử khác của chúng tôi và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (có thể được sửa đổi theo thời gian) (gọi chung là “Chính sách của VALOFE”) được đưa vào đây để tham khảo. VALOFE sẽ đăng bất kỳ thay đổi và sửa đổi nào đối với các Điều khoản và Chính sách Bảo mật này trên trang web của nó. Hãy đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật các phiên bản mới nhất bằng cách truy cập valofe.com thường xuyên.

 

1. GIẤY PHÉP CÓ HẠN

1.1 Cấp Giấy phép - Tùy thuộc vào sự chấp nhận của bạn và tuân thủ các điều kiện ở đây cũng như tất cả các chính sách hoặc quy tắc ứng xử khác, VALOFE theo đây cấp cho Bạn một giấy phép có thể thu hồi, không độc quyền, để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại đối với Trò chơi và Dịch vụ không thể chuyển nhượng. Mọi Dịch vụ hoặc phần mềm (“Phần mềm”) do VALOFE cung cấp liên quan đến Trò chơi đều được cấp phép, không bán, bởi VALOFE. Tất cả quyền sở hữu và quyền không được cấp rõ ràng trong Điều khoản Dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ Sở hữu trí tuệ Quyền ("IP") và việc hiển thị chúng, được VALOFE và / hoặc các bên thứ ba giữ lại theo thỏa thuận với VALOFE. Quyền SHTT bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các nhãn hiệu, tên thương mại, bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế đã đăng ký, bí mật kinh doanh hoặc các quyền khác quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghiệp tồn tại ở bất kỳ lãnh thổ nào.

 

1.2 Điều kiện trước của Giấy phép - Bạn thừa nhận rằng bất kỳ giấy phép VALOFE nào để sử dụng Dịch vụ, nội dung và Trò chơi (và / hoặc việc tạo ra bất kỳ Nhân vật nào) đều được tạo điều kiện trước khi Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định của Điều khoản này. BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẤT KỲ GIẤY PHÉP NÀO CHẤM DỨT NGAY LẬP TỨC THÔNG BÁO CHO BẠN NẾU BẠN BỎ LỠ, HOẶC SAI LẦM KHÁC LÀ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, HOẶC NẾU BẠN PHÁT HIỆN ĐÃ SỬA TRƯỚC HOẶC KHÔNG PHẢI PHÙ HỢP VỚI CÁC CHÍNH SÁCH ĐIỀU KHOẢN CỦA VALOFE.

 

1.3 Trẻ vị thành niên-Bạn sẽ hạn chế việc sử dụng sản phẩm bởi trẻ vị thành niên. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động sử dụng hoặc hành động nào đối với Dịch vụ của trẻ vị thành niên và Bạn đồng ý với các Điều khoản này thay mặt cho những trẻ vị thành niên đó.

 

1.4 Giới hạn Giấy phép - Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không, trực tiếp hoặc gián tiếp, (trừ khi được cho phép rõ ràng theo luật hiện hành):

 

(i) thiết kế đối chiếu, dịch, điều chỉnh, tháo rời, dịch ngược hoặc rút gọn thành bất kỳ hình thức nào mà con người có thể nhận thức được, bất kỳ Phần mềm hoặc các bộ phận của chúng, hoặc tài sản trí tuệ khác được sử dụng để cung cấp Dịch vụ hoặc Trò chơi;

 

(ii) sao chép, phân phối hoặc tái sản xuất bất kỳ Dịch vụ nào, bất kỳ nội dung nào trong đó, Phần mềm hoặc các phần của chúng;

 

(iii) sửa đổi hoặc tạo sản phẩm phái sinh của bất kỳ Dịch vụ nào, bất kỳ nội dung nào trong đó, Phần mềm hoặc các phần của chúng; và / hoặc

 

(iv) bán, cấp phép lại, thuê, cho thuê, cấp quyền lợi bảo đảm, vay, cho vay, cho vay, mạng hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể chuyển giao hoặc cung cấp cho người khác quyền truy cập vào bất kỳ Dịch vụ nào, bất kỳ nội dung nào trong đó, Phần mềm , hoặc các bộ phận của chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ số mã sê-ri, khóa truy cập hoặc những thứ tương tự.

 

 

2. (Các) TÀI KHOẢN, DỊCH VỤ VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN

 

2.1 (Các) Tài khoản - Trò chơi có thể yêu cầu bạn tạo tài khoản VALOFE (“Tài khoản”). Bạn có trách nhiệm thiết lập bất kỳ Tài khoản nào cần thiết hoặc được đề xuất cho Trò chơi và tuân thủ mọi Chính sách của VALOFE để thiết lập và duy trì các Tài khoản đó. Bạn chịu trách nhiệm về mọi việc sử dụng và các nghĩa vụ liên quan đối với bất kỳ Tài khoản nào mà Bạn nhấp vào “TÔI CHẤP NHẬN”, cho dù việc sử dụng đó và các nghĩa vụ liên quan có được Bạn cho phép theo bất kỳ cách nào hay không. Bạn có trách nhiệm giữ Tài khoản của mình - thông tin cập nhật và bảo vệ mọi cơ chế kiểm soát truy cập có thể có liên quan đến Tài khoản như mật khẩu hoặc mã PIN.

 

ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG DI ĐỘNG, VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG BẠN CÓ THỂ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ CỦA BỘ PHẬN HỖ TRỢ HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG CÁC MẶT HÀNG ẢO MÀ BẠN ĐÃ ĐÃ TRẢ TIỀN NẾU BẠN THAY ĐỔI THIẾT BỊ CỦA MÌNH HOẶC XÓA TRÒ CHƠI KHỎI THIẾT BỊ CỦA BẠN MÀ KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN.

 

2.2 Các khoản thanh toán liên quan đến Dịch vụ và Nội dung --Bạn có thể được yêu cầu trả phí liên quan đến bất kỳ Dịch vụ nào hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó. BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG (a) KHÔNG BẮT BUỘC THEO CÁC LUẬT LIÊN QUAN, VALOFE KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ BẤT KỲ KHOẢN THANH TOÁN NÀO TRONG TOÀN BỘ HOẶC TRONG MỘT PHẦN VÀ (b) VALOFE CÓ THỂ CHẤM DỨT BẤT KỲ TÀI KHOẢN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ KHUYẾN CÁO NÀO ĐỂ CÓ ĐƯỢC HOÀN LẠI BẤT KỲ KHOẢN THANH TOÁN NÀO.

 

2.3 Không có giá trị tiền mặt của Vật phẩm ảo - Trong Dịch vụ, Bạn có thể được phép nhận “tiền ảo” hoặc “vật phẩm trong trò chơi” từ VALOFE (hoặc bên thứ ba được VALOFE ủy quyền) để sử dụng liên quan đến Trò chơi (cùng với nhau, “Vật phẩm ảo”) hoặc các dịch vụ khác của VALOFE. Bạn thừa nhận rằng Vật phẩm ảo là tài liệu kỹ thuật số không có giá trị tiền mặt, không được trả hoặc kiếm lãi đối với bất kỳ Vật phẩm ảo nào, Vật phẩm ảo đó không phải là tài sản cá nhân, là số lượng của Vật phẩm Ảo trong Tài khoản của Bạn có thể được VALOFE tăng, giảm, sửa đổi hoặc xóa bỏ theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì lý do gì mà Bạn không có quyền được hoàn lại tiền liên quan đến Vật phẩm Ảo, điều đó không có quyền để chuyển hoặc trao đổi bất kỳ Vật phẩm Ảo nào. VALOFE có thể giới hạn giấy phép của Bạn để sử dụng Bất kỳ Vật phẩm hoặc Dịch vụ Ảo, nội dung hoặc hoạt động nào, cũng như bất kỳ khoảng thời gian nào liên quan đến chúng. Ngoài ra, Bạn cũng thừa nhận và đồng ý thêm rằng Bạn không có quyền lấy bất kỳ sự phục hồi nào (hoặc bồi thường) cho những điều đã nói ở trên.

 

 

3. TRÁCH NHIỆM VÀ HÀNH VI CỦA BẠN

 

Bạn đồng ý rằng Bạn có thể không và sẽ không,

 

(a) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, liên quan đến bất kỳ Tài khoản hoặc Nhân vật nào, chẳng hạn như: (i) cung cấp cho VALOFE bất kỳ thông tin không chính xác nào liên quan đến Tài khoản; (ii) chọn Tài khoản hoặc ID Nhân vật yêu cầu bất kỳ giấy phép nào từ bất kỳ bên thứ ba nào; (iii) ngụ ý bất kỳ liên kết nào với VALOFE hoặc mạo danh bất kỳ người nào khác;

 

(b) truy cập hoặc sử dụng Tài khoản hoặc thông tin cá nhân của người khác mà không được phép;

 

(c) chọn một tên Tài khoản, ID Nhân vật hoặc cung cấp bất kỳ thông tin liên lạc hoặc thông tin nào trong Dịch vụ mà VALOFE - theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, cho là thô tục, đe dọa, nói xấu, bôi nhọ, khiêu dâm, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, cổ vũ bạo lực tình dục, ủng hộ đồng tính luyến ái hoặc chủ nghĩa đồng tính nữ, cổ vũ loạn luân, ấu dâm, thú tính và bệnh hoại tử, tôn vinh hoặc kích động hận thù sắc tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo hoặc xúc phạm khác.

 

(d) chiếm đoạt, vi phạm hoặc xâm phạm VALOFE hoặc bất kỳ quyền SHTT nào của bên thứ ba;

 

(e) là một bên tham gia bất kỳ hoạt động thương mại nào liên quan đến Trò chơi, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) cung cấp hoặc lấy bất kỳ tài liệu hoặc nội dung kỹ thuật số nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ Vật phẩm ảo, bất kỳ Tài khoản hoặc Nhân vật nào.

 

(f) sử dụng hoặc cung cấp cho người khác mọi “hack”, “cheat”, “khai thác” hoặc “mod” hoặc bất kỳ phần mềm trái phép nào khác bao gồm bất kỳ phần mềm tự động hóa nào (hay còn gọi là “bot”) hoặc phần mềm được thiết kế để thay đổi hoặc sửa đổi hoạt động của Trò chơi; hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào tương tác với Phần mềm.

 

(g) cố ý ảnh hưởng đến Dịch vụ, Trò chơi, bất kỳ nội dung hoặc Phần mềm nào thông qua bất kỳ bloatware, phần mềm độc hại, vi rút máy tính, sâu, Trojan horse, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo, phần mềm tội phạm, phần mềm điều khiển, rootkit hoặc bất kỳ chương trình nào khác được cài đặt theo cách mã thực thi của bất kỳ chương trình nào được lên lịch để sử dụng hoặc sử dụng các chu trình của bộ xử lý trong khoảng thời gian khi chương trình đó không được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp;

 

(h) sử dụng bất kỳ quyền IP nào của VALOFE trừ khi được phép theo các Điều khoản này hoặc được cho phép bằng văn bản bởi VALOFE;

 

(i) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bị cấm theo Mục 1.4 ở trên;

 

(j) vi phạm hoặc vi phạm luật bản quyền, hoặc theo bất kỳ cách nào để phá vỡ (hoặc cố gắng lách) bất kỳ biện pháp công nghệ nào của VALOFE nhằm mục đích kiểm soát hiệu quả quyền truy cập vào Dịch vụ, Trò chơi, nội dung của nó, Phần mềm hoặc bất kỳ quyền IP VALOFE nào khác, phá vỡ bất kỳ sự bảo vệ được cung cấp bởi một biện pháp công nghệ của VALOFE đối với bất kỳ quyền SHTT nào của VALOFE, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động buôn bán nào liên quan đến những điều đã nói ở trên;

 

(k) đăng hoặc gửi bất kỳ thông tin nào (bao gồm các chương trình phần mềm và tệp) bị VALOFE cấm;

 

(l) sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào (bao gồm các chương trình phần mềm và tệp) được đăng bởi VALOFE;

 

(m) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định của chính phủ nào liên quan đến Trò chơi;

 

(n) thu được lợi nhuận không công bằng bằng cách gian dối hoặc gian lận đối với những người dùng khác; và

 

(o) gạ gẫm, quảng cáo hoặc hỗ trợ người khác trong bất kỳ hoạt động nào đã nêu ở trên.

 

 

4. CHẤM DỨT TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ

 

4.1 Đình chỉ và / hoặc chấm dứt tài khoản vì lý do - VALOFE có thể giới hạn, tạm ngừng, sửa đổi, cấm truy cập và / hoặc xóa vì lý do (ví dụ: Bạn vi phạm, vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ Điều khoản nào trong số này hoặc Chính sách của VALOFE, hoặc nếu nghi ngờ sự không tuân thủ, hoặc hoạt động bất hợp pháp hoặc không phù hợp đó) Tài khoản của bạn, tất cả nội dung liên quan và / hoặc đặc điểm liên quan đến một Nhân vật, có hoặc không có bất kỳ thông báo nào. Bất kỳ việc tạm ngừng và / hoặc chấm dứt nào dưới đây, cũng như thời gian tại đó, sẽ được xác định một cách dứt khoát theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của VALOFE. BẠN Ở ĐÂY CHỜ BẤT KỲ QUYỀN NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT TỪ VALOFE. BẠN CÓ THỂ MẤT TÀI KHOẢN VÀ NHÂN VẬT CỦA BẠN NHƯ KẾT QUẢ CỦA VIỆC CHẤM DỨT HOẶC GIỚI HẠN TÀI KHOẢN, CŨNG NHƯ BẤT KỲ LỢI ÍCH, QUYỀN RIÊNG TƯ, VẬT PHẨM  NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ. VALOFE KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC KẾT QUẢ NÀO.

 

4.2 Hiệu lực - Việc tạm dừng và / hoặc chấm dứt Tài khoản theo Mục này cũng đình chỉ và / hoặc chấm dứt (nếu có) bất kỳ giấy phép nào do VALOFE cấp theo các Điều khoản này. Việc chấm dứt bất kỳ giấy phép nào do VALOFE cấp không ảnh hưởng đến các quyền hoặc biện pháp khắc phục hậu quả khác của VALOFE theo các Điều khoản này và không ảnh hưởng đến việc có hiệu lực hoặc tiếp tục có hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào trong đây được thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý nhằm có hiệu lực hoặc tiếp tục có hiệu lực vào hoặc sau khi chấm dứt đó.

 

4.3 VALOFE có quyền ngừng cung cấp và / hoặc hỗ trợ Trò chơi, Dịch vụ hoặc một phần của Dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo trên trang web của chúng tôi, tại thời điểm đó, giấy phép sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc một phần trong đó sẽ tự động bị chấm dứt. sự kiện, trừ khi được yêu cầu bởi luật liên quan, VALOFE sẽ không bị yêu cầu hoàn lại tiền, lợi ích hoặc các khoản bồi thường khác cho người dùng liên quan đến các Dịch vụ hoặc Trò chơi đã ngừng hoạt động đó.

 

 

5. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

 

5.1 Tuyên bố và Bảo đảm của Bạn - Bằng cách truyền, gửi hoặc đăng bất kỳ thông tin liên lạc, hình ảnh, âm thanh và tất cả tài liệu, dữ liệu và thông tin mà bạn hoặc những người dùng khác tải lên, gửi hoặc truyền qua Dịch vụ (“Nội dung của Người dùng”) trong khi khi sử dụng Dịch vụ, bạn khẳng định, đại diện và đảm bảo rằng việc truyền hoặc gửi như vậy là (a) chính xác và không bí mật; (b) không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào, hạn chế theo hợp đồng hoặc các quyền khác của bên thứ ba và bạn được phép từ bất kỳ bên thứ ba có thông tin cá nhân hoặc tài sản trí tuệ được bao gồm trong Nội dung Người dùng; và (c) không có vi-rút, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, sâu hoặc mã độc hại khác. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả Nội dung Người dùng mà bạn đăng hoặc cách khác thông qua Dịch vụ.

 

5.2 Hành vi của Người dùng - VALOFE không có nghĩa vụ trong bất kỳ trường hợp nào phải giám sát hành vi của người dùng hoặc các hoạt động khác liên quan đến Trò chơi, cũng như xem xét bất kỳ thông tin, phản hồi hoặc giao tiếp nào liên quan đến Trò chơi hoặc các tương tác của người dùng và không chịu trách nhiệm về việc không giám sát mọi hành vi của người dùng, bao gồm Nội dung Người dùng. VALOFE có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, chọn giám sát hành vi của người dùng hoặc các hoạt động khác liên quan đến Trò chơi, hoặc xem xét bất kỳ thông tin, phản hồi hoặc giao tiếp nào liên quan đến Trò chơi. Bạn đồng ý với việc giám sát đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giám sát thông tin liên lạc trong trò chơi, Dịch vụ hoặc Phần mềm do VALOFE cung cấp, vào bất kỳ lúc nào và theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giám sát các giao diện truyền thông, thiết bị lưu trữ, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên hoặc các quy trình CPU liên quan đến phần cứng mà bạn sử dụng trò choi.

 

Bạn thừa nhận rằng VALOFE có thể thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc không thực hiện bất kỳ hành động nào, dựa trên việc giám sát, thông tin, phản hồi hoặc liên lạc đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) thay đổi bất kỳ phần nào của Dịch vụ, nội dung hoặc Phần mềm; hoặc (ii) chấm dứt Tài khoản của bạn. VALOFE không chịu trách nhiệm và Bạn đồng ý không tìm cách giữ VALOFE chịu trách nhiệm về hành vi hoặc nội dung được gửi bởi bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những người dùng khác.

Bạn xác nhận rằng Bạn không có nghĩa vụ cung cấp cho VALOFE bất kỳ thông tin, phản hồi hoặc liên lạc nào liên quan đến Trò chơi. Hơn nữa, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ VALOFE không liên quan đối với bất kỳ khiếu nại, chi phí, yêu cầu, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bất kỳ thông tin, phản hồi hoặc liên lạc nào mà Bạn cung cấp.

6. THÔNG BÁO PUSH, THÔNG BÁO SMS

 

VALOFE có thể gửi thông báo cục bộ hoặc thông báo đẩy tới thiết bị của bạn để thông báo cho bạn về các bản cập nhật trò chơi, sự kiện khuyến mại, thông tin trò chơi mới và các thông báo liên quan khác về Dịch vụ. Bạn có thể quản lý thông báo đẩy từ trang “tùy chọn” hoặc “cài đặt” trong Trò chơi hoặc Dịch vụ. Bạn cũng có thể quản lý chúng từ trang cài đặt thiết bị của mình. VALOFE sẽ nhận được sự đồng ý cần thiết tuân theo bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, nếu cần, trước khi gửi bất kỳ SMS hoặc thông báo đẩy nào đến thiết bị của bạn.

 

 

7. QUẢNG CÁO BÊN THỨ BA

 

Trò chơi hoặc Dịch vụ có thể làm nổi bật quảng cáo từ các bên thứ ba hoặc cung cấp các liên kết trên Dịch vụ đến các trang web hoặc nhà cung cấp của bên thứ ba, những người có thể mời bạn tham gia vào chương trình khuyến mại để đổi lấy việc nhận được một thành phần tùy chọn của Dịch vụ VALOFE và / hoặc các lợi ích (chẳng hạn như Vật phẩm ảo). Bất kỳ khoản phí, khoản thanh toán hoặc “đóng góp” hoặc nghĩa vụ nào bạn phải chịu trong giao dịch của mình với các bên thứ ba này là trách nhiệm duy nhất của bạn và bạn thừa nhận rằng VALOFE không có trách nhiệm liên quan đến những điều đã nói ở trên. VALOFE không đại diện hoặc bảo đảm về bất kỳ nội dung, hàng hóa và / hoặc dịch vụ được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, chi phí, yêu cầu, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bất kỳ nội dung, hàng hóa và / hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba, thực tiễn kinh doanh hoặc chính sách bảo mật hoặc đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà các trang web đó có thể thu thập. Các trang web được liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của VALOFE và có thể thu thập dữ liệu hoặc thu thập thông tin cá nhân từ bạn.

 

8. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

8.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Bạn không có quyền IP nào liên quan đến Trò chơi hoặc bất kỳ Dịch vụ nào, nội dung trong đó, Phần mềm, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của những điều đã nói ở trên hoặc các phần của chúng ngoại trừ giấy phép hạn chế được cung cấp ở đây.

 

8.2 Bạn thừa nhận và đồng ý thêm rằng Bạn không có quyền sở hữu hoặc quyền SHTT liên quan đến bất kỳ Tài khoản nào, bất kỳ giao tiếp hoặc thông tin nào do Bạn hoặc bất kỳ ai khác cung cấp, bất kỳ thông tin, phản hồi hoặc liên lạc nào liên quan đến Trò chơi, bất kỳ Nhân vật hoặc đặc điểm nào liên quan đến Đặc điểm, bất kỳ sự kết hợp nào của những điều đã nói ở trên hoặc các phần của chúng, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của những điều đã nói ở trên với bất kỳ Dịch vụ, nội dung, Phần mềm hoặc các bộ phận của chúng.

 

8.3 Trong phạm vi Bạn có thể yêu cầu bất kỳ (các) quyền SHTT nào như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Nội dung Người dùng mà bạn tải lên, gửi hoặc truyền qua Dịch vụ, theo đó Bạn cấp cho VALOFE một quyền trên toàn thế giới, không độc quyền, không tính phí, giấy phép miễn phí bản quyền, giấy phép phụ, giấy phép vĩnh viễn và không thể thu hồi và ủy quyền đầy đủ để thực hiện tất cả các quyền thuộc bất kỳ hình thức hoặc bản chất nào liên quan đến (các) quyền SHTT đó, và tất cả các quyền phụ trợ và phụ trợ của giấy phép đó, bằng bất kỳ ngôn ngữ và phương tiện nào hiện được biết đến hoặc hiện chưa được biết đến. Giấy phép của bạn đối với VALOFE bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các giấy phép nhãn hiệu cần thiết, tất cả các giấy phép bản quyền cần thiết để sao chép, hiển thị, trình diễn công khai, phân phối và chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của bất kỳ quyền SHTT nào như vậy và tất cả các giấy phép bằng sáng chế cần thiết thực hiện, đã thực hiện hoặc chuyển giao, sử dụng, chào bán, bán, xuất khẩu và nhập khẩu liên quan đến (các) quyền SHTT đó. Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, bạn từ bỏ mọi quyền nhân thân mà bạn có thể có trong bất kỳ Nội dung Người dùng nào . Ngoài các quy định của Mục 11 dưới đây, Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ VALOFE vô hại đối với bất kỳ khiếu nại, chi phí, yêu cầu, chi phí và / hoặc trách nhiệm pháp lý của hoặc liên quan đến bên thứ ba mà bất kỳ giấy phép nào như vậy đối với (các) quyền SHTT như vậy chiếm đoạt, vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ quyền SHTT nào của bên thứ ba hoặc các quyền sở hữu khác.

 

 

9. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

 

MỖI TRÒ CHƠI VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TIÊU ĐỀ, KHÔNG VI PHẠM, THƯỞNG THỨC, CHÍNH XÁC, HOÀN TOÀN, KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG, CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG HỢP LỆ. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG SỬA CHỮA, RẰNG CHÚNG KHÔNG BỊ LỖI HOẶC VIRUS HOẶC CÁC SAI LẦM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CÓ, KHẢ NĂNG VẬN HÀNH, THỜI HẠN, BẢO MẬT, TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG CỦA TRÒ CHƠI VÀ DỊCH VỤ, BẤT KỲ PHẦN MỀM HOẶC ỨNG DỤNG CÓ LIÊN QUAN NÀO, HOẶC CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ: VIỆC MẤT HOẶC XÓA, HOẶC KHÔNG THỂ LƯU TRỮ HOẶC ĐỂ CHUYỂN ĐỔI, BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN NÀO KHÁC ĐƯỢC DUY TRÌ HOẶC TRUYỀN THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỰ CHÍNH XÁC HOẶC TIN CẬY CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC TƯ VẤN NÀO ĐƯỢC CHUYỂN QUA DỊCH VỤ.

 

10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ LÀ VALOFE, BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO THEO THỎA THUẬN VỚI VALOFE, BẤT KỲ CÔNG TY CỔ PHẦN HAY LIÊN QUAN NÀO CỦA VALOFE CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ CỐ GÌ, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ, BỔ SUNG, BẤT KỲ, THANH LÝ, HOẶC HẬU QUẢ, HẠN CHẾ CÓ GIỚI HẠN HAY HẬU QUẢ DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DOANH THU, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) TUY NHIÊN NGUYÊN NHÂN HOẶC DỰA TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC NGUYÊN NHÂN THỰC HIỆN BẤT CỨ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI, NGAY CẢ NẾU CÓ BẤT CỨ KHẮC PHỤC NÀO MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA NÓ VÀ NGAY CẢ KHI ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

 

BẰNG CÁCH THAM GIA VÀO THỎA THUẬN NÀY ĐỂ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, NỘI DUNG HOẶC PHẦN MỀM VALOFE, BẠN CHẤP NHẬN GIỚI HẠN BẮT ĐẦU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ / PHÂN PHỐI RỦI RO VÀ ĐỒNG Ý PHÁT HÀNH VALOFE, BẤT KỲ BÊN THỨ BA THEO THỎA THUẬN VỚI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÀO CÁC NGHĨA VỤ, YÊU CẦU HOẶC NHU CẦU CÓ THỂ PHÁT SINH THEO, TỪ HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, TRỰC TIẾP HOẶC ĐÚNG, TRỪ MỘT SỐ TIỀN TỐI ĐA TOÀN BỘ VÀ HỢP LỆ MÀ TỔNG SỐ SẼ KHÔNG VƯỢT QUA SỐ TIỀN BẠN THANH TOÁN KHI KẾT NỐI SÁU CHÍNH XÁC (6) THÁNG. VIỆC BẮT ĐẦU SẼ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỐI ĐA MỞ RỘNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP. BẮT ĐẦU LÀ ĐIỀU KHOẢN CẦN THIẾT VÀ NẾU BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG ĐÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀ KHÔNG HỢP LỆ, KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT, HOẶC TRỞ THÀNH VÔ GIÁO HOẶC BẤT KỲ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO LÀ HỢP LỆ, BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO THEO THỎA THUẬN VỚI BẤT CỨ PHỤ HUYNH, NGƯỜI PHỤ THUỘC CÓ THỂ THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ĐƯỢC CHẤM DỨT NGAY LẬP TỨC. NGAY LẬP TỨC, BẠN CẢM NHẬN VIỆC BẮT ĐẦU SẼ KHẢO SÁT BẤT KỲ HẠN HẠN HOẶC CHẤM DỨT NÀO CỦA BẤT KỲ GIẤY PHÉP, THỎA THUẬN HOẶC SỬ DỤNG NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRÒ CHƠI..

 

MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI, VÌ VẬY MỘT SỐ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

 

KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA VALOFE ĐỐI VỚI VIỆC TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TỔN CÁ NHÂN DO SỰ CỐ Ý HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ THEO PHÁP LUẬT.

 

11. XÁC NHẬN

 

Bạn đồng ý bồi thường và giữ VALOFE vô hại, bất kỳ bên thứ ba nào theo thỏa thuận với VALOFE, bất kỳ công ty con hoặc chi nhánh nào của VALOFE, từ mọi khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, bao gồm phí và chi phí pháp lý, phát sinh từ (a) Việc bạn sử dụng hoặc lạm dụng của các Dịch vụ, (b) bất kỳ vi phạm nào của Bạn đối với các Chính sách của VALOFE, hoặc (c) bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố, bảo đảm và giao ước do Bạn đưa ra ở đây, hoặc (d) Các hành động của Bạn nhằm cố ý ảnh hưởng đến Dịch vụ, Trò chơi, nội dung trong đó hoặc Phần mềm thông qua bất kỳ bloatware nào, phần mềm độc hại, vi rút máy tính, sâu, ngựa thành Troy, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo, phần mềm tội phạm, phần mềm điều khiển, rootkit hoặc bất kỳ chương trình nào khác được cài đặt theo cách mã thực thi của bất kỳ chương trình nào được lên lịch sử dụng hoặc sử dụng các chu trình bộ xử lý trong khoảng thời gian thời gian khi chương trình đó không được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp.

 

 

12. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH

 

(a) Đàm phán không chính thức. Để xúc tiến giải quyết và kiểm soát chi phí của bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào liên quan đến Thỏa thuận này ("Tranh chấp"), bạn và VALOFE đồng ý nỗ lực đàm phán bất kỳ Tranh chấp nào trước tiên (ngoại trừ các Tranh chấp được cung cấp rõ ràng bên dưới) một cách không chính thức trong ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi bắt đầu bất kỳ thủ tục trọng tài hoặc tòa án nào. Các cuộc đàm phán không chính thức như vậy bắt đầu khi có thông báo bằng văn bản từ người này sang người kia. VALOFE sẽ gửi thông báo đến địa chỉ thanh toán của bạn và gửi email cho bạn một bản sao tới địa chỉ email bạn có đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn sẽ gửi thông báo của mình đến support@valofe.com

 

(c) Các hạn chế. Bạn và VALOFE đồng ý rằng bất kỳ trọng tài nào sẽ được giới hạn trong Tranh chấp giữa VALOFE và cá nhân bạn. Trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép, (1) không có trọng tài nào được tham gia với bất kỳ trọng tài nào khác; (2) không có quyền hoặc thẩm quyền đối với bất kỳ Tranh chấp nào được phân xử trên cơ sở khởi kiện tập thể hoặc sử dụng các thủ tục khởi kiện tập thể; và (3) không có quyền hoặc thẩm quyền để bất kỳ Tranh chấp nào được đưa ra với tư cách đại diện có chủ đích thay mặt cho công chúng hoặc bất kỳ người nào khác.

 

(d) Các trường hợp ngoại lệ đối với Đàm phán không chính thức và Trọng tài. Bạn và VALOFE đồng ý rằng các Tranh chấp sau đây không phải tuân theo các quy định trên liên quan đến đàm phán không chính thức và phân xử ràng buộc: (1) bất kỳ Tranh chấp nào tìm cách thực thi hoặc bảo vệ, hoặc liên quan đến tính hợp lệ của, bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bạn hoặc VALOFE; (2) bất kỳ Tranh chấp nào liên quan đến hoặc phát sinh từ các cáo buộc về hành vi trộm cắp, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền riêng tư hoặc sử dụng trái phép; và (3) bất kỳ khiếu nại nào để được cứu trợ theo lệnh.

 

(e) Vị trí. Mọi cuộc phân xử sẽ được khởi xướng tại Hạt Los Angeles, Bang California, Hoa Kỳ. đã được đưa ra, sẽ được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền trong 522B Innocentre, 72 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong, HongKong SAR of China, và bạn và VALOFE đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.

 

(f) Luật điều chỉnh. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi và sẽ được hiểu theo luật của Hàn Quốc và luật pháp quốc tế mà không liên quan đến việc lựa chọn các nguyên tắc luật.

(g) Tính hiệu lực từng phần. Bạn và VALOFE đồng ý rằng nếu bất kỳ phần nào của Phần 23 bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành (ngoại trừ bất kỳ phần nào của 23 (d)), phần đó sẽ bị cắt bỏ và phần còn lại của Phần sẽ có đầy đủ hiệu lực. Nếu Mục 23 (d) bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành thì bạn và VALOFE sẽ không quyết định phân xử bất kỳ Tranh chấp nào nằm trong phần đó của Mục 23 (d) được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và Tranh chấp đó sẽ do tòa án của quyền tài phán có thẩm quyền tại Hàn Quốc và luật pháp quốc tế, bạn và VALOFE đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.

 

 

13. SỬA ĐỔI

 

Bạn có trách nhiệm đọc, hiểu và chấp nhận các Điều khoản này và các Chính sách của VALOFE có hiệu lực mỗi khi Bạn sử dụng Dịch vụ.

 

CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY BẤT CỨ LÚC NÀO BẰNG CÁCH ĐĂNG CÙNG HOẶC BẰNG THÔNG BÁO TRÊN TRANG WEB VALOFE.COM CỦA CHÚNG TÔI. TRANG WEB VALOFE.COM. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, KHÔNG SỬ DỤNG TRÒ CHƠI HOẶC DỊCH VỤ, HOẶC TẢI XUỐNG HOẶC SỬ DỤNG BẤT KỲ PHẦN MỀM LIÊN QUAN NÀO.

14. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Việc VALOFE hoặc Khách hàng của Nhà cung cấp Dịch vụ không thực hiện các quyền của mình hoặc khăng khăng đòi thực hiện nghĩa vụ của người dùng dưới đây sẽ không cấu thành sự khước từ hoặc từ bỏ những quyền đó hoặc bất kỳ quyền nào khác theo Điều khoản Thỏa thuận này.

 

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản thỏa thuận bị tòa án có thẩm quyền xét thấy là không hợp lệ, tuy nhiên, các bên đồng ý rằng tòa án nên cố gắng có hiệu lực đối với ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản và các quy định khác của Điều khoản thỏa thuận sẽ tiếp tục ràng buộc và vẫn có hiệu lực đầy đủ.

 

Các Điều khoản của Thỏa thuận, cùng với bất kỳ thỏa thuận trực tuyến hoặc bằng văn bản riêng biệt nào giữa bạn, VALOFE và / hoặc Khách hàng của Nhà cung cấp Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở Thỏa thuận Nội dung Người lớn nếu áp dụng cho bạn) tạo thành toàn bộ và thỏa thuận duy nhất, và thay thế cho bất kỳ thỏa thuận nào trước đó các thỏa thuận giữa bạn, VALOFE và / hoặc Khách hàng của Nhà cung cấp Dịch vụ, (bao gồm, nhưng không giới hạn ở tất cả các phiên bản trước của Thỏa thuận Người dùng, Điều khoản Sử dụng Chung và Điều khoản Thỏa thuận, nếu có).

 

Các Điều khoản Thỏa thuận và mối quan hệ giữa bạn, VALOFE và / hoặc Khách hàng của Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Hàn Quốc và các bên đó đồng ý tuân theo quyền tài phán của các tòa án đó.

 

Bạn đồng ý rằng bất kể quy chế hoặc luật nào ngược lại, bất kỳ hành động, vụ kiện hoặc thủ tục nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc Điều khoản Thỏa thuận phải được bắt đầu trong vòng 1 năm sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân dẫn đến hành động đó hoặc bị cấm vĩnh viễn.

 

Các tiêu đề phần trong Điều khoản Thoả thuận chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có ý nghĩa hoặc hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng.

 

Các bên mong muốn rõ ràng rằng Điều khoản Thoả thuận và tất cả các tài liệu liên quan đã được soạn thảo bằng tiếng Anh.

https://www.facebook.com/icarusVN
https://www.facebook.com/groups/icarusvn

Game